หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย- ลาว

16 เมษายน 2013 (จำนวนคนอ่าน 2020)
 
 

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยลาวมี ๑๐ จังหวัดคือ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดนคือ พิษณุโลก

จังหวัดเชียงราย

มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ
1) ด่านอำเภอเชียงของ เป็นแขตติดต่อกับเมืองห้วยทราย (ด่านสากล) แขวงบ่อแก้ว
2) ด่านบ้านเชียงแสน อ.เชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับเมืองต้นผึ้ง (ด่านท้องถิ่น) ทั้งสองด่านเปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.

จังหวัดเชียงรายมีจุดผ่อนปรน 6 แห่ง คือ
1) บ้านสบรวก หมู่ ๑ ตำบลเวียง อ.เชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับบ้านกว๊าน เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.ของทุกวัน
2) บ้านสวนดอก หมู่ ๘ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับบ้านสีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.ของทุกวัน
3) บ้านแจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น เป็นเขตติดต่อกับ บ้านด่าน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.ของทุกวัน
4) บ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ตำบล ริมโขง อำเภอเชียงของ เป็นเขตติดต่อกับบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.
ของทุกวันพฤหัสและวันศุกร์
5) บ้านร่มโพธิ์ทอง (เลาเจอ)หมู่ 9ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เป็นเขตติดต่อกับบ้านปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.
ทุกวันที่ 5และ 20ของเดือน
6) บ้านห้วยลึก หมู่ 4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น เป็นเขตติดต่อกับบ้านครกหลวงและบ้านปากตีน เมืองห้วยทราย แขวงไชยะบุลี
เปิดตั้งแต่ 6.00-18.00น.ของทุกวัน

จังหวัดพะเยา

มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง คือ
- บ้านฮวก ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง เป็นเขตติดต่อกับ บ้านปางมอน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี เปิดตั้งแต่ 6.00–18.00ของทุกวัน ไม่หยุดพักเที่ยง)

จังหวัดน่าน

มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ
- ด่านบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเขตติดต่อกับบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี (ด่านสากล)เปิดตั้งแต่ 8.00–17.00น.

จุดผ่อนปรน 2 แห่ง คือ
1) บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง เป็นเขตติดต่อกับบ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน เป็นเขตติดต่อกับ บ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี เปิดตั้งแต่ 9.00–16.00น.วันที่ 15,30ของทุกเดือน ยกเว้นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาพยาบาลสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา
2) บ้านใหม่ชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว เป็นเขตติดต่อกับบ้านเตสอง เมืองเชียงฮ่อน เปิดตั้งแต่ 8.00–16.00น.วันที่ 5,10,15,20,25,30ของ ทุกเดือน

จังหวัดอุตรดิตถ์

มีจุดผ่อนปรน 2 แห่ง ได้แก่
1)บ้านภูดู่ หมู่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก เป็น เขตติดต่อกับบ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี เปิดทุกวันศุกร์และเสาร์เฉพาะตอนกลางวัน
2)บ้านห้วยด่าง หมู่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก เป็นเขตติดต่อกับบ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน เปิดทุกวันอังคารและพุธเฉพาะกลางวัน จังหวัดเลย

มีจุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง ได้แก่
1)ด่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ เป็น เขตติดต่อกับเมืองแก่นท้าว(ด่านท้องถิ่น)แขวงไชยะบุลี ยกเลิกแล้วตั้งแต่เปิดใช้สะพานแม่น้ำเหือง
2)ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ตำบลตาฮี อำเภอท่าลี่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านคอนผึ้ง เมืองหมอ)เมืองแก่นท้าว แขวง ไชยบุลี เปิดตั้งแต่
7.00–18.00น.
3)ด่านบ้านเชียงคาน หมู่ 2ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน เป็นเขตติดต่อกับเมืองสานะคามด่านท้องถิ่น)แขวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.
4)ด่านบ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม เป็นเขตติดต่อกับบ้านวัง เมืองสานะคาม(ด่านท้องถิ่น)แขวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00–16.00น.

มีจุดผ่อนปรน 5 แห่ง ได้แก่
1)บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.โดยเปิดเฉพาะวันพระ
2)บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อ.ด่านซ้าย เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี
3)บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี เปิดตั้งแต่7.00–18.00น.ทุก1ค่ำและ9ค่ำ
4)บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ เป็น เขตติดต่อกับบ้านเมืองแก่นท้าว เมืองแก่นท้าว แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 7.00–18.00น.ทุก3ค่ำและ8ค่ำ
5)บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ เปิดตั้งแต่ 7.00–18.00น.ทุก7ค่ำและ15ค่ำ

จังหวัดหนองคาย

มีจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง ได้แก่
1) ด่านท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย เป็นเขตติดต่อกับท่าเดื่อ (ด่านท้องถิ่น) แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.
2) ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว บ้านเหล่าจอมมณี ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย เป็นเขตติดต่อกับบ้านดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง (ด่านสากล)แขวง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 6.00–22.00น.
3) ด่านอำเภอบึงกาฬ เป็นเขตติดต่อกับเมืองปากซัน (ด่านสากล) แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.

จังหวัดหนองคายมีจุดผ่อนปรน 6 จุด ได้แก่
1)บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง กิ่งอำเภอรัตนวาปี เป็นเขตติดต่อกับบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลำคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.วันอาทิตย์และวันพุธ
2)บ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า เป็นเขตติดต่อกับ บ้านปากกระดิ่ง เมืองปากระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00วันอังคารและศุกร์
3)หมู่ ๑ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย เป็นเขตติดต่อกับบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00–16.00น.วันอังคารและวันเสาร์
4)บ้านบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่านคำ เมืองสีโคดตะบอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ เปิดตั้งแต่ 8.00–17.00น.วันอังคารและวันเสาร์
5)บ้านห้วยคาด ตำบลปากคาด เป็นเขตติดต่อกับบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00–16.00วันจันทร์และพฤหัสบดี
6)บ้านบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นเขตติดต่อกับบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 8.00–16.00น.วันพุธและเสาร์

จังหวัดนครพนม

มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ
- ตำบลในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.ทุกวัน

จังหวัดนครพนมมีจุดผ่อนปรน 4 แห่ง ได้แก่
1) บ้านหนาดท่า หมู่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก เปิดตั้งแต่ 8.00–14.00น.วันอังคารและพุธ
2) บ้านดอนแพง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้านบุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 9.00–16.00น.วันจันทร์และพฤหัสบดี และ 9.00–13.00น.วันอังคาร พุธ และศุกร์
3) บ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 อำเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงคำม่วนและบ้านปาดบั้งไฟ เมืองปากกระดิ่ง แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 7.00–14.00น.วันจันทร์และพฤหัสบดี
4) บ้านท่าอุเทน ด่านศุลกากร ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 8.00–16.00น.วันจันทร์และพฤหัสบดี

จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนชั่วคราว
เพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 3(นครพนม – คำม่วน)๑ แห่ง บริเวณบ้านห้อม ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จังหวัดมุกดาหาร

มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ได้แก่
1) ด่านอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเขตติดต่อกับเมืองคันทะบุลี (ปัจจุบันคือเมืองไกสอน พมวิหาน) แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00–18.00น.
2) ด่าน(สะพานมิตรภาพ 2)บ้านสงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเขตติดต่อกับบ้านนาแก เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00–22.00น.

จังหวัดอำนาจเจริญ

มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง คือ
บ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหล่ามะหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 6.00–18.00วันพุธและวันอาทิตย์

จังหวัดอุบลราชธานี

มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ได้แก่
1) ด่านถาวร บ้านปากแซง กิ่งอำเภอนาตาล เป็นเขตติดต่อกับด่านท้องถิ่น บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน เปิดตั้งแต่ 8.00–18.00น.
2) ด่านถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เป็นเขตติดต่อกับด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก เปิดตั้งแต่ 6.00–20.00น.

จังหวัดอุบลราชธานีมีจุดผ่อนปรน 4 แห่ง ได้แก่
1) หน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ (หลังเก่า)เป็นเขตติดต่อกับ บ้านนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต เปิดตั้งแต่ 8.00–15.00น.วันจันทร์ – ศุกร์
2) บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร เป็นเขตติดต่อกับบ้านหนองแสง บ้านดอนหมากเดื่อ เมืองละคนเพ็ง แขวงสาละวัน เปิดตั้งแต่ 9.00–15.00น.วันพฤหัสบดี
3) บ้านด่านเก่า ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม เป็นเขตติดต่อกับ บ้านสิงสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจำปาสัก เปิดตั้งแต่ 9.00–15.00น.วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
4) บ้านหนองแสง (ช่องดาอู)ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก เป็นเขตติดต่อกับบ้านเหียง เมืองสุขุมา เปิดตั้งแต่ 8.00–15.00น.วันจันทร์ พุธ และศุกร์


ที่มา : http://www.fad.moi.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์