หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ข้อตกลงก่อนการเป็นข้าราชการอินโดนีเซีย

27 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2272)

ก่อนการเข้าเป็นข้าราชการ ผู้สมัครทุกคนจะต้องยอมรับกฏเกณฑ์บางประการ ดังต่อไปนี้
1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนการเป็นข้าราชการนอกจากนี้ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับใบรับรองเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมนี้แล้ว (ต่างจากของประเทศไทยที่ไม่มีการฝึกอบรมลักษณะนี้) ในขณะเดียวกันเอกสารที่ผู้สมัครต้องมี คือ ใบรับรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
 
2) ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทำงานตามที่กฎหมายบังคับ (DP3) หมายถึง การประเมินผลการทำงานของแต่ละคนในแต่ละหน่วยงาน โดยในเอกสารจะต้องมีการวินิจฉัยการประเมินค่า ขั้นต่ำสุดที่ผ่านการกำหนดแล้ว หมายถึง
จะต้องมีการสรุปผลการประเมินของแต่ละบุคคลเป็นขั้นต่ำสุด
 
3) หลังจากผ่านการทดสอบต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วขั้นตอนที่สามที่เกิดขึ้น คือ ผู้สมัครข้าราชการพลเรือนจะได้รับสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนเต็มรูปแบบ และได้รับอัตราเงินเดือนเต็มจำนวนก็ต่อ เมื่อได้รับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรรจุเป็นข้าราชการ (SKPNS) แทนที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยผู้สมัครข้าราชการพลเรือน (SKCPNS) ที่ได้รับมาเมื่อยังเป็นผู้สมัคร
 
4) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2517 ในประเด็นหลักที่เกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่ 43 ปี พ.ศ. 2542 ระบุว่า ข้าราชการที่เคยผ่านการทดสอบการเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อย 1 ปี สามารถเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนได้ เมื่อปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดอย่างครบถ้วน
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์