ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์น่ารู้
AIM 2020 คืออะไร

16 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 451)
 
AIM 2020  คือ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 หรือ ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM 2020) ซึ่งได้รับการอนุมัติในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting: TELMIN) ครั้งที่ 15 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้รับการดำเนินงานในช่วงปี 2559 – 2563  
 
วิสัยทัศน์ของแผน AIM 2020 มุ่งสู่การนำ "อาเซียนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคง ปลอดภัย ยั่งยืน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อันจะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
 
แผน AIM 2020 เป็นแผนแม่บทฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่สองของอาเซียน โดยแผนแม่บทฯ ฉบับแรก (AIM 2015) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการลงเมื่อปี 2558 ในการร่างแผน AIM 2020 นั้น ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดทำแผน โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศร่วมกันให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา   
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์