หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘พาณิชย์’ เตรียมความพร้อมรับไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562

12 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 647)

‘พาณิชย์’ เตรียมเสนอประเด็นเด่นให้อาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2562 ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล พร้อมเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจในปีหน้า ทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ช่วงไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการของไทยที่จะรับไม้ต่อจากสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจว่า ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อกำหนดประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยต้องการผลักดันในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 33 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เห็นควรเสนอให้อาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2562 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ และประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับ โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งในเบื้องต้นคณะทำงานฯ เห็นว่าประเด็นที่น่าจะผลักดัน เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล เป็นต้น
 
นางอรมน เสริมว่า ขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารแนวคิด (Concept Paper) สรุปประเด็นที่จะผลักดันในปี 2562 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ พิจารณาก่อนเสนออาเซียนต่อไป สำหรับการเตรียมการจัดการประชุมอาเซียนของไทยในปี 2562 กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) โดยการประชุมแรกที่จะจัดขึ้น คือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพฯ
 
ทั้งนี้ ในปี 2561 อาเซียนประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องที่สำคัญ เช่น จัดทำข้อสรุปความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาด ชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน และลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน เพื่อรองรับการใช้งานระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน เป็นต้น
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์