หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมเจรจาฯ นำเกษตรกรเยือนเวียดนามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

18 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 182)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำเกษตรกรเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรของเวียดนามในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย ดังนั้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของเวียดนาม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของไทยให้เข้ากับพัฒนาการในระบบการค้าโลกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รุ่นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ได้มีการหยิบยกเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือยูพอฟ (UPOV 1991) ขึ้นมาหารือกันมากขึ้น ไทยจึงต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พัฒนาพืชที่มีความทนทานต่อโรคสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และช่วยเกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
 
"กรมเจรจาฯ และสภาเกษตรกรฯ เห็นควรศึกษา เห็นควรให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทยรับมือแนวโน้มดังกล่าว ซึ่งเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนา และเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่เป็นภาคียูพอฟแล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ ประโยชน์ และผลกระทบที่เกษตรกรเวียดนามได้รับจากการพัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญายูพอฟ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความพร้อมของไทย”  นางอรมนกล่าว
 
สำหรับการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การจัดสัมมนา ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรของเวียดนาม เพื่อขอทราบประสบการณ์การพัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่ และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญายูพอฟ และ
2. การลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกร บริษัทพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเวียดนาม และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบพันธุ์พืช เพื่อขอทราบความเห็นต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญายูพอฟ
 
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2561 กรมฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเรื่องการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งในปี 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้หารือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ คัดเลือกจังหวัดและสินค้าเกษตรใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่จะลงพื้นที่จัดสัมมนาให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกร เรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในการรับมือกับประเด็นทางด้านการค้าใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์