หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการจัดหางาน เปิดรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

17 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3753)

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับบัตรสีชมพูแล้วใบอนุญาตทำงานหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคมนี้ (2558) ที่ยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และยังไม่ได้รับการตรวจลงตรา VISA ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้มารายงานตัวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
 
เพื่อขอมีบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาน ณ "ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service)” อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หนองบอน) และศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 43 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนนี้
 
ซึ่งสามารถยื่นดำเนินการได้ทั้งในกรณีที่แรงงานต่างด้าวอยู่กับนายจ้างเดิมตามใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) และแรงงานต่างด้าวที่อยู่กับนายจ้างรายใหม่ โดยการดำเนินการใน Stop Service มีค่าใช้จ่ายรวม 2,600 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน
 
อย่างไรก็ตาม หลังดำเนินการ One Stop Service แล้วเสร็จแรงงานต้องไปตรวจสุขภาพในวันเวลาที่กำหนด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอีก 500 บาท โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 1 ปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
 
สำหรับเอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อขอมีบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาน
1. แบบคำขออนุญาตทำงาน (ตท.8)
2. แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อขอรับการตรวจสัญชาติ
3. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) พร้อมสำเนา หรือสำเนา ท.ร.38/1
4. หนังสือรับรองนายจ้าง
5. เอกสารนายจ้าง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีเป็นนิติบุคคล
6. แผนที่ตั้งสถานที่ทำงาน
7. รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป

 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์